The sustainable fashion branding program

Under de senaste månaderna har jag gått en online kurs i holistiskt hållbart modeskapande via SDA Bocconi och Get smarter online. Vintern är ju egentligen som gjord för att vidareutvecklas och gå kurser. Speciellt när man kan gå online och på distans. SDA Bocconi school of Management ligger i Milano men jag har pluggat hemifrån och på cafeer osv. Nu är jag precis i slutet av kursen och jag är så glad att jag har gått den. Jag har lärt mig så mycket! tex så har jag läst och lärt mig mer om ESG; (environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för just hållbarhet. I affärssammanhang handlar hållbarhet om företagets affärsmodell, det vill säga hur dess produkter och tjänster bidrar till en hållbar utveckling)

Eftersom jag själv står i starten av ett helt nytt företag inom just hållbart mode (ÛNE Atelier) så har det varit oerhört lärorikt och det har gett mig mer kunskap om hur jag kan göra för att skapa ett hållbart företag som är framtidssäkrat. Det är min och många andras uppfattning att det enda sättet för ett företag att överleva och utvecklas är att göra det hållbart.

ursen heter den modulen: Building a brand narrative in sustainability. En annan intressant del var modulen om hur man skapr organisationella strukturer och system för att mäta och styra hållbarhetsprocessen.

En sak fick jag också bekräftat av kursen och det är något som jag gått och funderat och tänkt på en hel del. Nämligen att hållbarhet är en resa. Den utvecklas konstant. Vad som anses hållbart igår kanske vi får läsa oss något annat om imorgon. Jag ser också ofta hur vissa företag blir nedvärderade för att de inte är perfekta i sin hållbarhetsutveckling. Men bara för att ett bolag precis har börjat införa ett mer hållbart företagande så betyder det inte att de utför greenwashing. Det betyder att de precis har börjat på sin resa. Något som man borde applodera och inte kritisera. Vem vill fortsätta en utveckling eller process om man bara blir kritiserad? Jag tänker att positiva affirmationer alltid fungera bättre än att peka med hela handen. Sen finns det givetvis företag som sysslar med greenwashing rakt igenom men det är viktigt att separera dessa två.

Om du vill veta mer om kursen som jag har gått så länkar jag här: SDA Bocconi Sustainable fashion branding program.

English:

The Sustainable Fashion Branding Program 

Over the past few months I have been on the SDA Bocconi Sustainable Fashion Branding Program through GetSmarter. Wintertime is perfect for independent learning and taking courses, especially when you can take them online and remotely. SDA Bocconi School of Management is located in Milan, but with this course’s flexible schedule, I  studied from home and in cafes etc. Now I’m just at the end of the course and I’m so glad I passed it. I have learned so much! For example, I have read and learned more about ESG; (environmental, social and governance “, ie environment, social responsibility and corporate governance. This is also often called sustainability. In a business context, sustainability is about the company’s business model, i.e. how its products and services contribute to sustainable development)

I have also learned more about the importance of diversity, transparency, greenwashing and the general impact that the entire fashion industry has on our climate.

Other parts of the program have been about the challenges that brands, with different business models, can face when it comes to sustainability, and how to go about solving them to lead sustainably in a holistic way.  Holistic sustainability is not only important for people’s standard of living, but also for animals, our planet and our world economy. 

Since I just started my own sustainable fashion company, ÛNE Atelier, the course has been extremely helpful and has given me more insight into practices and strategies that I can implement to make my brand truly sustainable and future-proof. It is my and many others’ view that the only way for a company to survive and develop is to make it sustainable.

It is not enough to just make an organic product, you must also take social and environmental responsibility. Think circularly and how you must reduce production while also increasing the life of the products you create. In one of the course modules called “Building a Brand Narrative in Sustainability”, I read about several different examples of fashion companies that work closely with various organizations for human rights and nature conservation. I learned about how brands can use storytelling to communicate their initiatives to ambassadors and customers. Another interesting topic from the course was on how to create organizational structures and systems for measuring and controlling the sustainability process.

As a whole, the course taught me that sustainability is a journey. It is constantly evolving. What was considered sustainable yesterday, may not stand true in five years. I also often see how some companies are devalued because they are not perfect in their sustainability development. But, just because a company is in the early stages of their sustainability transformation, does not mean that they perform greenwashing. This means that they have just started their journey. Something that one should applaud and not criticize. Who wants to continue a development or process if you just get criticized? I think positive affirmations always work better than pointing with the whole hand.

If you want to know more about the course I have taken, check out the link here: SDA Bocconi Sustainable Fashion Branding Program.

Leave a Reply

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.